KURULUŞ

1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmeyi temsile yetkili kılman kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
3. İşletmeyi temsile yetkili kişilerin ticaret unvanı altına atılmış Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 adet asıl)
4. Vakfın faaliyette olduğunu gösteren resmi belge
5. Vakıf tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği (1 adet)
6. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde Vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararı (1 adet)
7. İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararı (1 adet noter onaylı)
8. Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
9. Vakıf yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

TEMSİL

1. Dilekçe (1 Adet )
2. Karar (1 Adet)
3. Yeni yetkili var ise karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 Adet Asıl)
4. Vakıf yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

TERKİN

1. Dilekçe (1 adet)
2. Vakfın yetkili organı tarafından alınmış karar (1 adet noter onaylı)
3. işletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyanı (1 adet)