Belge Dilekçe Örnekleri

1. İflas Konkordato Belgesi Ticaret Sicili İçin
2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Dilekçesi
3. Tapu Yetki Belgesi Dilekçesi – (TC Uyruklu Firmalar için)
4. Tapu Yetki Belgesi Dilekçesi / Tapu Tablo Örneği – (Yabancı Sermayeli Şirketler için)
5. Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi
6. İş deneyimi – Mezuniyet – İş Denetleme Belgesi
7. 111. Madde Belgesi
8. 120. Madde Belgesi

Merkezi Yabancı Ülkede Olan Şirketlerin Şube İşlemleri

KURULUŞ

Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.

1. Kuruluş bildirim formu ( 3 adet )
2. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi
3.Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve Türkçe çevirisi (1 adet)
4.Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler
5.Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belge
6.Ana şirket sözleşme (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
7.Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
8.Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamesi (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
9.Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletname (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
10.Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin imza beyannamesi (2 adet asıl)
11.Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

ÖNEMLİ NOT:

Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı :
“Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + MERSİN Merkez Şubesi ” şeklinde belirlenmelidir.

Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya MERSİN Merkez Şubesi
• Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

ADRES NAKLİ

1.Dilekçe
2.Merkez veya Türkiye Şubesi tarafından alınan adres değişikliği kararı (1 adet noter tasdikli)

TEMSİL İLZAM

1. Dilekçe
2. Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdür/müdürlerinin şube yetkilisi ile ilgili karar (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
3. Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi (1 adet)
4. Şube yetkilisinin T.C. Kimlik dökümü
5. Şube yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair beyanname

TASFİYEYE GİRİŞ

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na Dilekçe (1 Adet)
3.Merkez veya Türkiye şubesi tarafından alınan sona erme kararı (1 adet noter tasdikli) (Karar merkez tarafından alınmışsa 1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
4.Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği ve gerekiyorsa Türkçe çevirisi
5.Tasfiye memurlarının ticaret ünvanına “Tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş imza beyannamesi (1 adet)
6.Tasfiye memurlarının şubeyi temsil eden kişi veya kişilerin dışından seçilmesi halinde görevi kabul beyanı

TASFİYE SONU

Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair kararı alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
1.Dilekçe
2.Son ve kesin bilanço3.Kapanış karar (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)4.Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığını gösteren sicil gazeteleri