Hakkımızda

Odamız 1923 Tarihinde kurulmuştur.1924-1937 yılları arasında "CEBELİ BEREKET OSMANİYE"adı ile vilayet olan Osmaniye'miz, 1937 yılında Adana iline bağlı ilçe olmuştur. Bu zaman zarfında odamızın unvanı "CEBELİ BEREKET TİCARET VE SANAYİ ODASI"DIR.1966 yılında Adana Sanayi Odası kurulduktan sonra "OSMANİYE TİCARET ODASI" unvanı ile faaliyet gösteren odamız Osmaniye'nin 1996 Tarihinde tekrar il olmasıyla bu tarihten itibaren "OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI" unvanını almış ve halen bu unvanı ile faaliyetine devam etmektedir.

Kapsam

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ticaret hayatına vizyon biçme misyonu yüklediği ticaret odaları 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu gereği bazı görevler üstlenirler.

Üyeleri arasında işbirliğinin gelişmesi için çalışırlar. Kredi verirler sosyal faaliyetlerde bulunurlar. Kanuna göre ise odaların görevleri şöyledir:

a)Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

b)Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

c) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.

d) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

e) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

f) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

g) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

h) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.