Limited Şirket


KURULUŞ

(Ticaret Sicili Müdürlüğüne Tescil & Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt için gerekli evraklar)

1. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Kuruluş Bildirim Formu (2 adet)

Not:
- Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 3 adet tanzim edilecektir.
- Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır.
- Yabancı uyruklu ortak var ise 2 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti
- Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.

3. Ana Sözleşme (5 Adet)

• Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)

Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

MERSİS sistemi üzerinden oluşturulan ana sözleşmelerdeki SERMAYE VE İLAN maddeleri aşağıdaki gibi manüel düzeltilmesi gerekmektedir.

- SERMAYE (Açıklaması) : tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin İLAN maddesine göre yapılır.

- İLAN : Şirkete ait ilanlar , Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (10) gün evvel yapılır.

Meşgale Örneği için tıklayınız...
4. Ana Sözleşme Fotokopisi ( 2 Adet)
5. Müdürlerin Ana Sözleşmeye göre İmza Unvan Beyannamesi (2 Adet)
6. Tüketici Rekabet Kurulu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)
Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesap
(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
7. Kurucular Beyanı (6102 sayılı TTK Md.349 göre) (Örnek Kurucular Beyanı)
8. Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı
9. Nakden taahhüt edilen sermayenin en az ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları
11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
12. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
14. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için "Serbest Bölge İzin Yazısı"

ŞUBE AÇILIŞI

1. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak)
2. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)
3. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre hazırlanmış belge
5. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi
6. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi (2 Adet Noter Onaylı)
7. Şube Açma Kararı (2 Adet Noter Onaylı)
8. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

MERKEZ NAKLİ

1. Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında bulunan varsa önceki değişiklikleriyle beraber ana sözleşmenin son hali (onaylı 1 adet)
2. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (onaylı 1 adet)
3. Eski merkezdeki Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre Sicil Tasdiknamesi
4. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Karar (2 Adet)
5. Oda Kayıt Beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi

HİSSE DEVRİ

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Hisse Devri Kararı (1 Adet Noter onaylı)

• Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

3. Hisse Devir Sözleşmesi (1 Adet asıl)
4. Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi
5. Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl )
6. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten yazı
7. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı

TEMSİL

1. Dilekçe (1 Adet )
2. Karar (1 Adet )

• Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

3. Yeni yetkili var ise karara göre imza beyannamesi ( 1 Adet Asıl )
4. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı - Örnek Beyanname
5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

GENEL KURUL

1. Dilekçe
2. Genel kurul kararı (2 adet noter tasdikli asıl)
3. Ana sözleşme tadili ile ilgili madde tadilleri var ise; ilgili madde tadiline ait evraklari

DENETÇİ SEÇİMİ

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı (örnek beyanname)

SERMAYE ARTIRIMI

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Sermaye Artırımı Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı (1 Adet)
4. Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
5. 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (%004) Tüketici Rekabet Kurulunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesabı
(IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
6. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
7. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve aynı varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

Not:Şirket ortaklarının şirketten olana alacakları ayni sermaye olarak kabul edildiğinden ortakların şirketten alacaklarının şirkete sermaye olarak konulması durumunda da mahkemece atanan bilirkişi tarafından bu tutarların gerçekten var olup olmadığı ve vadesi gelip gelmediğinin tespiti yapılır.

8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

NOT: Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı (Müdürler Kurulu Beyanı) ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde,6.fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

SERMAYE AZALTIMI

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
4. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu
5. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
6. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK)
7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge
8. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa; Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge

NOT : Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6 ve 7.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

TASFİYE GİRİŞ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Dilekçe (1 Adet)
3. Tasfiye Giriş Kararı (1 Adet Noter onaylı)
4. Tasfiye Memurunun "Tasfiye Halinde" ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)
5. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet asıl)
4. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor

TASFİYE SONU

1.  Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiye Sonu Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Tasfiye Sonu Bilançosu (1 Adet Asıl)

ŞUBE KAPANIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Dilekçe (1 Adet)
3. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
4. Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tadil Kararı (1 Adet Noter onaylı)
NOT: Tadil Kararı word dosyası olarak sicil@mtso.org.tr adresine mail atılacaktır.
3. Tadil Tasarısı (1 Adet)

ACENTELİK TESCİLİ

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Vekaletnamesi (3 Adet Noter onaylı)

ACENTELİK FESHİ

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Fesihnamesi (3 Adet Noter onaylı)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Karar (1 Adet Noter onaylı)