Komandit Şirket


Komandit şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.

Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sınırlı olan ortaklara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olması gereklidir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır.

Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir.

Kollektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir.


Yeni Kurulacak Şirkete İştirak Edecek Olan Yabancı Uyruklu Şirketin ve Kişilerin Getireceği Evraklar

 

YENİ KURULACAK ŞİRKETE İŞTİRAK EDECEK OLAN YABANCI UYRUKLU ŞİRKETİN VE KİŞİLERİN GETİRECEĞİ EVRAKLAR

       
 

1. Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhiniiçeren faaliyet belgesi (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

NOT: Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.

 
 

2. Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

 
 

3. İştirak eden şirketi yeni kurulacak şirkette temsil edecek olan gerçek kişinin pasaport sureti.(2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

 
 

4. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

 
 

5. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Aslı ve 1 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

 
 

NOT 1: Eğer bu belge yabancı bir ülkede çıkarılacak ise Apostil Şerhini içermesi veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış aslı ve Tercüme edilmiş nüshasının gelmesi lazımdır.

NOT 2: Yabancı uyrukluların T.C. VergiKimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır. (4358 Sayılı Kanun) ve bu belgeyi Ticaret Sicili Memurluğuna ibraz etmek zorundadır.