Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;  

AB, “İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Çin'de AB KOBİ Yardım Merkezi bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.


Avrupa Parlamentosu, Çin pazarının büyüklüğünü. ekonomik potansiyelini ve KOBİ'lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin'de bulunan Avrupa KOBİ'lerini destekleyecek AB Yardım Merkezi'ni kurma kararı almıştır.
Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Çin'de AB KOBİ Yardım Merkezi (EU SME Centre in China)" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.
Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, yazı ekindeki bilgi notunda yer alan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 

 

AB COSME PROGRAMI
“EU SME Centre in China”
COS-SMECC-2019-2-01

Amacı ve Kapsamı:

Avrupa Birliği'nin. EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin 9 90'ından fazlasını temsil eden KOBİ'lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

·         KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,

·         Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

·         Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

·         Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı kapsamında “AB KOBİ Yardım Merkezi Çin'de” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.  Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Avrupa Parlamentosu Çin pazarının büyüklüğünü, ekonomik potansiyelini ve KOBİ'lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin'de bulunan Avrupa KOBİ'lerini destekleyecek 48 Yardım Merkezi'ni kurma kararı almıştır. Merkez'in ilk faaliyet dönemi 2010 ve 2014 yılları arasında gerçekleşmiştir, hala devam etmekte olan ikinci dönem ise Nisan 2020'de sona erecektir. İlk iki aşama sonunda “Knowledge Centre”  (www cusmecenire org.cn) isimli bir uzantı geliştirilmiş ve bu sayede Avrupalı KOBİ'ler Çin pazarı hakkında bilgiye kolaylıkla erişebilmişlerdir. Yayınlanan bu çağrının amacı AB Yardım Merkezi'nin üçüncü aşamasını yürütmektir. Üçüncü aşamanın COSME Programı altında yürütülmesine ve 18 aylık bir süreden oluşmasına karar verilmiştir.

Bu çağrının amaçları şunlardır:

·         AB desteği ile KOBİ'lerin Çin'de olan ticari varlığını artırmak ve geliştirmek;

·         KOBİ'lerin Çin'de sürdürülebilir ticaret yapmasını AB katma değerli destek hizmetleri ile desteklemek;

·         Çin'de faaliyet göstermesi beklenen KOBİ'leri Çin pazarındaki riskler ve fırsatlar hakkında bilgilendirmek böylece Çinli partnerler ile kuracakları iş ortaklıklarını güçlendirmek;

·         AB iş destekleme kuruluşlarını yerel ve uluslararası arenada desteklemek, Çin'de iş kurmayı planlayan KOBİlere yardım etmek:

·         Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) ve SME IPR Helpdesk gibi diğer AB destekli uygulamalar ve programlar ile olan bağlantıları geliştirmek;

·         AB üyesi ülkelerin ve COSME Programı'na katılan ülkelerin Çin ile olan iş bağlantılarını geliştirmek.

Bu proje kapsamında üç ana sonuca ulaşılması hedeflenmektedir:

Sonuç I

Söz konusu Merkez hali hazırda Çin'de faaliyet gösteren veya iş kurmayı planlayan KOBİ'lere Çin pazarındaki riskler ve fırsatlar hakkında bilgi sağlamalıdır.

Sonuç II

Merkez, AB üyesi ülkelerdeki ve COSME Programı'na katılan ülkelerdeki aracı iş destek kuruluşları ile aktif bir ortaklık geliştirmelidir. Bu sayede özellikle henüz Çin'de faaliyet göstermeyen KOBİ'lere olan hizmet ve destek artırılmalıdır.

Sonuç III

Merkez, Aşama III sonunda pek çok sayıda KOBİ'ye sistematik ve bütünleşmiş bir biçimde ulaşmış olmalıdır. Çin'deki yerel destek sağlayıcılarından yeteri kadar destek elde edemeyen KOBİ'ler odak noktasında olsa da diğer KOBİ'ler de merkezden faydalanabilecektir. Ek olarak, Merkez'in AB'nin Çin Ticaret Odası ile yakın ilişkilerde bulunarak KOBİ'leri desteklemesi de beklenmektedir.

Zaman Planı;

Aşamalar

Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi

02.04.2020, 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme dönemi

Nisan 2020 - Mayıs 2020

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Mayıs 2020

Hibe anlaşmaların imzalanması

Haziran 2020

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Haziran 2020

 

AB Finansmanı;

Sadece bir adet proje fonlanacaktır.

Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 1.200.000 Avro'dur.

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum % 90’ı  kadar olacaktır.

Uygunluk Kriterleri:

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

En az iç tüzel kişilikten oluşmalıdır;

Konsorsiyumun en az iki üyesi Çin merkezli ve en az bir üyesi AB merkezli olmalıdır,

Konsorsiyumlar AB üyesi ülkelerden, COSME Programı'na katılan ülkelerden veya

Çin'den olmalıdır.

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 02 Nisan 2020 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

 

 Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş