Dernek

 

KURULUŞ

1. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi

2. Derneğin unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmeyi temsile yetkili kılman kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi

3.İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi (1 adet asıl)

4.Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge

5.Dernek tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği (1 adet)

6.Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararı (1 adet)

7.İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararı (1 adet noter onaylı)

8.Derneğin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

9.Dernek yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

TEMSİL

1.Dilekçe (1 Adet )

2. Karar (1 Adet)

3. Yeni yetkili var ise karara göre imza beyannamesi (1 Adet Asıl)

4. Dernek yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

TERKİN

1.Dilekçe (1 adet)

2.Derneğin yetkili organı tarafından alınmış karar (1 adet noter onaylı)

3.işletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyanı (1 adet)