3 İlan

1. Dilekçe Yazılacak
2. 3 İlan Yazısı yazılacak
3. Şirketler için; 129 TL / Kooperatifler için; 111 TL aşağıdaki bankalardan herhangi birine yatırılacak.

 

BANKA ŞUBESİ

HESAP NUMARASI

AÇIKLAMA

1

Akbank-Bakanlıklar /Ankara

TR890004600153888000069070

Masrafsız

2

T.Halk Bankası-Kızılay/Ankara

TR110001200941200016000036

Masraflı

3

Vakıflar Bankası-Merkez /Ankara

TR480001500158007293586412

Masrafsız

4

T.İş Bankası-Akay /Ankara

TR 070006400000142010772682

Masraflı

5

T.C. Ziraat Bankası Akay/Ankara

TR 560001000760059943505030

Masraflı


4. Aşağıdaki adrese DİLEKÇE, 3 İLAN YAZISI ve BANKA MAKBUZU postalanacak.

Adres:

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu, 9. Km) 06530

ANKARA


Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara ait Ticari İşletmesi

 

KURULUŞ

1. Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi

2. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi

3. Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği

4. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği

5. Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

6. Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı

7. Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği

8. Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge

9. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi

TERKİN

1. Dilekçe

2. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan